Julmysteriet av Martinus

Bifogade filer

1. Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen

Nu är det åter jul, och över hela den kristna världen firar man den heliga festen till minne av Jesusbarnets födelse. Kanske försvinner den ursprungliga orsaken till julfesten till synes mitt i all brådska. Affärsmentaliteten dominerar ju på så många områden, även på julens. Men den kan ändå inte övervinna det som egentligen är julens budskap och mening, manifestationen av nästakärleks- och gåvoprincipen och den särskilda feststämning och glädje, som följer med dessa principers manifestation. Julen är en väldig motsats till den energimanifestation, som skapar krig, förföljelse, hat och död bland människorna. "Fred på jorden och bland människorna ett gott behag", så lärde vi ju oss också som barn i vår kristendomsundervisning, att änglarna sjöng för herdarna på julnatten. Men det är ju bara en myt eller en saga, säger många människor, liksom de också anser att julevangeliets övriga berättelser om det fattiga barnet, som föddes i ett stall och lades i en krubba, är en vacker gammal legend eller en saga. Det låter också så när man hör talas om jungfrufödseln, om de heliga tre konungarna, som följde stjärnan och offrade rika gåvor till Jesusbarnet, om Herodes förföljelse av det lilla barnet, därför att han hade hört att en ny konung var född, och om barnamordet i Betlehem och flykten till Egypten, varvid Jesusbarnet undkom sina förföljare och växte upp för att bli en världsåterlösare, en modell för mänskligheten på vad det vill säga att vara en människa som Guds avbild.

2. Julevangeliet är i sin djupaste analys en framställning av principer

Om det nu inte hade existerat något julevangelium, skulle människorna då inte ha upplevt denna särskilda julstämning med behov av att ge gåvor och tända ljus i mörkret? Jo, det skulle man ändå. Julens speciella atmosfär är uttryck för en kosmisk eller universell princip, som också är närvarande i människan, liksom krigets princip, den dräpande principen eller det så kallade onda också finns i detta väsen. Båda principerna är naturliga anlag, som är närvarande i människan precis som detta att ha ögon, öron och andra sinnesorgan, som finns i väsendets struktur helt oberoende av om hon har kunskap om religionen eller ej. Den människa, som i dag inte kan nännas göra ett levande väsen illa, skulle ha denna struktur i sin mentalitet även om hon i denna inkarnation aldrig hade hört talas om julevangeliet eller några av de andra evangelierna eller någon annan human religion.

Julevangeliet är som all annan religion, där det inte rör sig om dogmer, i sin djupaste analys en framställning av principer, som kommer till manifestation i det levande väsendet. Principerna är således inte en produkt av julevangeliet, utan detta evangelium berättar på sitt särskilda sätt om en princip, som nu mer och mer kommer till manifestation hos den jordiska människan, men måste manifestera sig under en annan princips våldsamma motstånd och förföljelse.

Men varför berättar då inte julevangeliet rent ut, att det förhåller sig på det sättet? Därför att människorna under de århundraden, där julevangeliet har haft betydelse för miljoner människor, över huvud taget inte skulle ha förstått det. Betyder det då att julevangeliet inte längre kommer att ha betydelse för människor i framtiden? Det betyder det absolut inte, människorna kommer att se på de religiösa berättelserna i ett annat ljus och större perspektiv, så att de tvärtom får ännu större betydelse för den enskilde än tidigare, därför att de inte blott skildrar en begivenhet som verkligen har ägt rum en gång, utan också en utvecklingsprocess, som sker i den enskilda människans medvetande.

3. Evangeliernas dubbeltydighet gör dem till mysterier

Allt vetande, som människorna kan komma i besittning av, kan i sin första instans endast tillägnas genom att man kan uppleva naturens uppenbarelser, läsa i själva den livets bok som är naturens bok, eller höra naturens tal. Men för att kunna göra det, måste en människa vara högt utvecklad, och det är sådana utvecklade människor man har kallat "de vise". Det är väsen, som varit långt före sin samtid här på jorden. De har i naturens processer sett de härskande principerna och lagarna, både de som manifesterar sig i den fysiska världen, och de som manifesterar sig i den bakom den fysiska världen existerande psykiska strål- och vågvärlden. De har berättat om dessa principer för sina ove-tande medmänniskor på ett sådant sätt, så att det kunde verka inspirerande för dessa just på det utvecklingssteg, där de befann sig. Det de har berättat om, har också ägt rum, i det naturprinciperna gång på gång avspeglar sig i historiska händelser, men i de vise männens berättelser, och däribland evangelierna, har de yttre händelserna iklätts en viss form, som är så genial att de, samtidigt som de berättar om händelser som har hänt som mänskliga handlingar och tilldragelser, också berättar om naturprincipernas eller de kosmiska principernas utveckling i den enskilda människan. Denna dubbeltydighet gör dessa evangelier till mysterier, och man kan därför kalla julevangeliet för julmysteriet.

4. Den atmosfär av hjälpsamhet, givmildhet och nästakärlek, som hör julen till, kommer en dag att sträcka sig över hela året

När många människor i dag tror att julevangeliet blott är en legend eller en saga, visar det att de har vuxit ifrån det tillstånd, där mysteriets suggestiva kraft påverkade deras religiösa instinkt och känsla. Men julevangeliets budskap: "Fred på jorden och bland människorna ett gott behag" har de inte vuxit ifrån, det har tvärtom blivit fler och fler människors innerliga önskan. Den atmosfär av hjälpsamhet, givmildhet och nästakärlek, som på så många sätt kännetecknar julen, är ju egentligen den mentalitet som borde sträcka sig över hela året, då skulle den knappast inte heller bli så forcerad, jäktig och fylld av brådska, som den nu är. Men människorna är ännu inte mogna att representera ett sådant tillstånd under en längre tid, speciellt inte en sådan samlad eller kollektiv manifestation av nästakärleksprincipen. Naturligtvis finns det många människor, som under årets lopp genom sin individuella medvetandemanifestation och sitt sätt att vara manifesterar julens princip åtskilliga gånger, det är som små spridda ljus i mörkret, och det är den väg utvecklingen kommer att gå. Men en sådan samlad manifestation, som vi möter vid jultid, kan människorna ännu endast prestera under förhållandevis kort tid. Herodesmentaliteten är ännu den starkaste, och den mentalitet, som det lilla svaga barnet representerar, måste fly till Egypten, till mysteriernas land.

5. Julmysteriet sker på den scen, som är den jordiska människans eget medvetande

Men julevangeliet skall inte fortsätta att vara ett mysterium, något man både känner och inte känner sanningen i. Mystiken måste hävas för de människor som vuxit fram till att kunna se de dolda sanningarna om människan, som detta evangelium rymmer, och det är ju just dessa människor som bär själva julbudskapet som en längtan och en begynnande manifestation i sin mentala struktur, men som tycker att julevangeliet med all sin naiva skönhet egentligen blott är för barn och barnsliga själar. Julevangeliet är absolut inte naivt när man kommer bakom dess yttre form, tvärtom, då berättar det om den förvandling från naivitet och primitivitet till högintellektuellt sätt att vara och skapelsemanifestation, som den jordiska människan håller på att gå igenom. Julens mysterium sker på den scen, som är människans eget medvetande, och personerna i julmysteriet är mentala krafter eller principer som tillsammans bildar dess psyke eller mentalitet. Huvudpersonen i julmysteriet är ju det lilla Jesusbarnet, och de andra personernas roller är baserade på deras anknytning till detta lilla väsen, denna passiva huvudperson. Jesusbarnets betydelse består inte så mycket i vad det för ögonblicket är, utan i vad det skall bli, i de stora möjligheter som ryms i det lilla barnet, som därför måste skyddas, hjälpas och värnas mot de faror som hotar det, personifierat i Herodes, maktens, brutalitetens och diktaturens representant. Den jordiska människans medvetande är för henne själv ännu ett mysterium. Men genom avslöjandet av julmysteriet kommer samtidigt ett avslöjande av de kosmiska principerna och energierna i detta medvetande att äga rum, ty också där finns en ännu passiv kraft som rymmer stora möjligheter för framtiden, det slumrande kristusmedvetandet, som skall göra den jordiska människan till en riktig människa, en människa som Guds avbild.

6. Humanitet och nästakärlek är inte en produkt av religionerna, utan av människans lidandeserfarenheter

I julevangeliet berättas att Jesusbarnet föddes i ett stall och lades i en krubba. Detta sceneri passar också som symbol för den jordiska människans eget tillstånd. Stallet är den värld som rymmer djuren, det är djurriket, och däri finns krubban som rymmer det lilla Jesusbarnet, som är av en annan värld än stallet och djuren. De jordiska människornas enpoliga fysiska organismer är allesammans "krubbor för ett Jesusbarn" eller höljen för ett kristusmedvetande i sitt späda tillstånd. Den onda makten i julmysteriet, kung Herodes, förföljer denne blivande rival till kungadömet, som han har hört blivit född i Betlehem. Exakt detsamma försiggår i den jordiska människans inre värld, den starkares rätt eller makt-före-rätt-principen, dvs. vreden, hatet, bitterheten, irritationen, egoismen m.m. vill ödelägga de humana egenskaperna, som ännu endast existerar i ett passivt tillstånd och i en späd form. Men i julmysteriet undkommer Jesusbarnet Herodes soldater, så som det hittills också har gått med de humana krafterna i människornas medvetande, de kan endast till synes hållas nere. Herodes kan triumfera en tid och tro att han har makten, därför att alla barn i Betlehem har dödats; han vet inte att de vise männen eller de tre heliga konungarna, som han själv hycklade vänskap inför, har givit barnet och dess föräldrar rika gåvor och därmed hjälpt dem att fly till en plats, där Herodes inte kan nå dem. Vilka krafter representerar de vise männen eller de heliga tre konungarna i de jordiska människornas medvetande?

De representerar de krafter som blivit inspirerade av och fått impulser från de stora världsreligionerna. Nu nämnde jag tidigare att den människa, som inte kan nännas göra ett levande väsen illa, skulle ha denna struktur i sin mentalitet även om hon i denna inkarnation aldrig hade hört talas om julevangeliet eller några av de andra evangelierna eller någon annan human religion.

Humaniteten och nästakärleken är inte en produkt av religionerna, utan av de erfarenheter, speciellt lidandeserfarenheter, som en människa har gjort genom många inkarnationer genom själva sin livsupplevelse eller livets eget tal. Men på grund av denna förändring i medvetandet, som på erfarenhetsbasis får människan att vända sig bort från brutalitet och våld och längta efter humanitet, växer de förmågor fram som kan ta emot religionernas gåvor, och det är ju just Jesusbarnet i medvetandet. Med hjälp av gåvorna förs det till Egypten till mysteriernas land, och de religiösa mysterierna ger det beskydd och hjälp mot världens ondska en tid, till dess att det börjar bli moget för att med sitt växande och nu mer och mer aktiva kristusmedvetande stå emot de mörka krafterna utan mystik, men med sitt logiska dagsmedvetandes manifestation av nästakärlek i tankar, ord och handlingar. Många jordiska människor har nått just detta stadium i sin utveckling. Kristusmedvetandet har mognat så mycket i deras sinne, att de inte längre hör hemma i "mysteriernas land", och det vill säga detsamma som att religionerna inte längre kan inspirera dem, utan deras mystik blir avslöjad så att de ser de kosmiska lagarna och principerna, som var dolda under mysteriets förklädnad. Då har "dopet i Jordan" och "Hjälparen, den helige Ande" kommit, som är nästa fas i kristusväsendets utveckling, och det är mötet med den andliga vetenskapen, där detta möte verkligen resulterar i att människan arbetar med sin moraliska och intellektuella utveckling. Men då har vi redan kommit in på de utvecklingsområden, som julmysteriets avslöjande leder fram till, och det är inte ämnet för detta föredrag. Här vill jag blott, innan jag slutar, nämna att också det av så många människor missförstådda uttrycket "jungfrufödsel" har sin förklaring, när det ses i ljuset av de kosmiska lagarna och principerna.

7. Kristus var inte jungfrufödd, det var däremot hans kristusmedvetande

Att Jesusbarnet i julmysteriet omtalas som "jungfrufödd", betyder inte att Jesus från Nasaret inte hade någon jordisk fader. Och han är absolut inte mindre gudomlig på grund av det. Tvärtom måste man ju säga att detta, att en människa som på alla sätt måste dela sina medmänniskors villkor i denna värld, likväl visar sig vara något alldeles exceptionellt, det är gudomligt! Det gudomliga visar sig inte genom att gå emot naturlagarna, utan genom att manifestera ett medvetande och förmågor, som till fullo känner lagarna, och därför är i stånd att arbeta med dem på ett sätt som den vanliga jordmänniskan inte förmår, därför att hon ännu inte känner till mer än en bråkdel av dessa lagar. Vad var det då som var jungfrufött? Det var kristusmedvetandet, det har utvecklats genom många inkarnationer, och det har ingen jordisk far. Detsamma gäller för det kristusmedvetande, som är under utveckling i varenda jordisk människas Medvetande, det har inte ärvts från vare sig moder eller fader, det får man inte sig förärat, det måste utvecklas på basis av erfarenheter från liv till liv. Men den jordiska människan får hjälp under denna utvecklingsprocess.

Änglarna, som sjöng för herdarna om "Fred på jorden och bland människorna ett gott behag", representerar som redskap och organ för den evige Gudomen den för sinnena otillgängliga delen av världsåterlösningen. "Lønligt iblandt os de gå", sjunger vi en vacker julpsalm, och inte heller det är blott en legend eller övertro. En osynlig skara väsen, som inte precis behöver ha vita vingar och klädedräkter, (det är snarare det som är övertro), är redo att ge oss impulser, inspiration och hjälp, när vi ber om det och samtidigt försöker ställa in vårt medvetande och vårt sätt att vara på den våglängd, som är universums grundton och julens grundton, detta att vara till gagn och glädje för andra levande väsen.

8. Änglarnas bebådade sång: "Fred på jorden och bland människorna ett gott behag" blir till verklighet i en fysisk värld

Julevangeliet har alltså ett budskap till varenda människa, till och med ett högst personligt budskap, som, när mysteriet hävs, berättar om stora och avgörande händelser i människans liv på väg fram till kristusmedvetandets manifestation. Josef och Maria, julevangeliets representanter för den maskulina och den feminina principen, har sina stora roller att spela i julmysteriet, så som den maskulina och den feminina polen ännu har sin roll att spela hos de jordiska människorna som hankönsfunktion och honkönsfunktion. Varför har evangelieförfattaren placerat dem i stallet? Därför att de ännu tillhör djurriket. Men i kristusmedvetandet kommer den maskulina och den feminina principens manifestation att smälta samman till en rent mänsklig manifestation, och då först kommer änglarnas bebådade sång att bli till verklighet i en fysisk värld. Det kommer att ta sin tid, men den tiden skall komma då det verkligen blir fred på jorden och bland människorna ett gott behag. Och varje människa kommer en gång att bli en medskapare av denna strålande världsfred, som vi, genom att fira julen, firar det bebådade budskapet om.

K 2011/10

Från ett föredrag på Martinus Institut söndagen den 20 december 1953. Manuskriptet till föredraget är bearbetat av Mogens Moller. Bearbetningen godkänd av Martinus. Första gången införd i Kontaktbrev nr 26, 1959.

© Martinus Institut 1981

Publicerad med tillåtelse från Martinus Institut


Bifogade filer
4031 visningar
© Averbis förlag | Kontakt