Hur undgår man att bli besatt?

av Martinus

Kan man bli besatt av onda andar? Kan en stackars människa verkligen hysa en sådan ande, och vad är orsaken till detta?

Besatthet kan äga rum och är ofta en väsentlig faktor i orsaken till förbrytelser, mord och dråp. I sådana fall där en ogärning beror på en besatthet kan förbrytaren efteråt inte redogöra för sitt illdåd. Han har närmast varit i ett slags halvtrance. Han erinrar sig bara att han greps av ett oemotståndligt begär att utföra förbrytelsen. Då vetenskapen ännu inte är så långt framskriden att den kan dokumentera besatthet som en orsak, beskrivs denna stundom som ett "plötsligt utbrott av sinnessjukdom". Orsakerna till besatthet kan vara vitt skilda men beror i de flesta fall på en framträdande jordbundenhet hos det andliga väsen, som är upphov till besattheten. Denna jordbundenhet kan t. ex. bestå i hämndgirighet, dels mot individen som blev besatt och dels gentemot den individ som blev föremål för förbrytelsen. Besatthet kan också vara av en ljus natur, men den formen är inte så vanlig, eftersom ljusa andar förhållandevis snabbt lämnar den första sfären i den andliga världen, vilket är den sfär, varifrån all mörk besatthet kan utlösas och som därför huvudsakligen blott hyser primitiva och mörka andar eller väsen, som ännu fröjdar sig över mörka och dräpande manifestationer. Emot andlig besatthet har varje normal individ så stor motståndskraft att han inte kan besättas mot sin vilja. Besatthet kan därför endast äga rum i sådana fall då individen har förlorat tron på denna sin vilja eller har mistat sin självkontroll, t.ex. i trance, hypnos, under vredesutbrott osv. Under dessa tillstånd kan starka mörka andar ta ifrågavarande väsens fysiska kropp mer eller mindre i besittning och hänsynslöst genom denna söka tillfredsställelsen av sina primitiva fysiska begär. Det gäller därför att aldrig förlora sin självtillit, ty i övertygelsen om att inget andligt väsen kan ta ens fysiska kropp, som ju absolut endast är bestämd för en själv, i besittning, ligger beskyddet. Rikta in tanken på Gud varje gång du märker att något psykiskt obehagligt närmar sig. Du kommer då att vara den segerrike eller oövervinneliga härskaren i din egen organism, ty en sådan tankeinställning i renkultur utlöser vibrationer som försvagar varje form av mörk psykisk påverkan på samma sätt som vatten kan släcka eld.

Översättare: AW

©Martinus Institut Köpenhamn

Läs också en f.d. yogis berättelse om negativa upplevelser i yoga övningar!

3113 visningar
© Averbis förlag | Kontakt