Polförvandlingen som kosmisk kemi

Enligt Martinus går vårt eviga liv i spiralkretslopp genom sex tillvaroplan. De vi kan se och förnimma här på jorden är mineral-, växt- och djurriket där vi människor tillhör slutfasen av det sistnämnda med våra kusiner schimpanser och andra människoapor inte långt efter oss.  Nästa rike, det riktiga människoriket, börjar så smått kasta sina första strålar in mot oss genom allt det vi benämner som humanitet.

På vår resa genom dessa sex tillvaroplan sker det något mycket speciellt just i övergången mellan växt- och djurriket som inte sker någon annanstans i spiralkretsloppet: Den ena sexuella polen börjar tillbakabildas. Växterna övergår gradvis genom årmiljonerna till att bli djur i takt med att den ena polen blir allt mindre framträdande. Hälften av individerna blir hondjur genom att deras maskulina pol tillbakabildas och hälften handjur genom att deras feminina pol tillbakabildas.

Det är på denna bakgrund vi nu ska se på fenomenet ”våldtäkter”. Enligt min mening råder det inom detta fält stor förvirring och sammanblandning av två viktiga begrepp: Karma och Kosmisk kemi.

Kosmisk kemi
Vi vet alla vad ett vanligt kemiskt laboratorium är. Det är ett rum fyllt med fasta, flytande, gasformiga och strålformiga materier som vi kan blanda med varandra och se vad som händer. Om vi exempelvis blandar ämnena svavel och värme uppstår en kemisk reaktion. Den gula fasta svavelbiten börjar brinna med blå låga och det bildas ett nytt ämne, svaveldioxid som har en vasst stickande lukt. På detta sätt finns det miljoner sätt att kombinera den fysiska materiens ämnen. Varje gång man upprepar samma blandning uppstår samma reaktion. Salt är alltid salt och socker är alltid socker.  

Men Martinus menar att det även finns psykiska ämnen som också har sina specifika reaktioner när de blandas. Två sådana psykiska ämnen är den feminina och den maskulina polen. Den maskulina polen har sin specifika reaktion och den feminina sin. Martinus förklarar om den maskulina:

Med den "maskulina polen" förstår vi här alla sådana tankar som är uttryck för begär efter,
eller sådana medvetenhetsfunktioner som verkar befordrande för styrka och makt. Därför måste sådana väsens medvetanden redan av naturen vara fientligt stämda mot likasinnade väsen, d. v. s. väsen av deras "eget kön", ty dessa har ju samma begär eller medvetenhetsinställning och är alltså födda konkurrenter eller rivaler om herraväldet och makten. "Maskulina" väsen eller "hanväsen" i renkultur är sålunda "speciella stridsväsen".
LB, st 829

Och om den feminina polen:

Sådana väsen känner i sin kulmination just en längtan, hunger eller trängtan som är raka motsatsen till det "maskulina" väsendets hunger. De känner en längtan just efter att bli värnade eller beskyddade, de trängtar efter att få hänge sig åt och låta sig dirigeras av en överlägsen makt.
(LB IV, st. 1124)

Som synes står vi här inför två kontrastämnen. De har motsatta reaktioner som påminner om de magnetiska nord- och sydpolerna. Precis som en magnetisk nordpol stöter bort en annan magnetisk nordpol stöter två maskulina poler bort varandra. En maskulin man känner ingen sexuell dragningskraft till en annan maskulin man och en feminin kvinna känner ingen sexuell dragning till en annan feminin kvinna. Mellan polerna uppstår däremot en stark dragningskraft. Detta är de sexuella polernas kosmiska kemi, deras reaktionsförmågor när de blandas.

Karma
Karma är enligt Martinus detsamma som lagen om orsak och verkan. Denna lag är en följd av att all energiutlösning går i kretslopp. En maskulin man som i makthunger ger sig ut i krig för att erövra ett annat land sänder ut stora dräpande energivågor. Hans offer blir kanske dödade, lemlästade eller i värsta fall torterade för nöjes skull. Alla dessa energivågor går i kretslopp och återvänder till honom själv genom att hans eget land blir invaderat och han själv blir dödad, lemlästad och torterad för nöjes skull.

Denna lag om energiernas kretslopp, orsak och verkan, har exakt precision. Han själv kommer att uppleva exakt detsamma som hans offer gjorde. Ett bra exempel på karmalagens precision är skillnaden mellan en lustmördare och en köttätare. Lustmördaren njuter av att plåga sitt offer medan köttätaren lever i den oskyldiga tron att man måste äta kött för att leva och vara frisk. Den förstnämnda drabbas själv av lustmördare medan köttätaren drabbas av olyckor. Köttätaren har en neutral inställning till djuren och dödar dem utan sadistiska tankar mot dem och därför drabbas de själva av motsvarande neutrala dråp som exempelvis en bilolycka är.

Kärnfrågan
Här anser jag att många tar ett allvarligt logiskt felsteg och tror att alla upplevelser i livet är återvändande energier. Livets upplevelse är både karma och kosmisk kemi, och dessa båda har inget med varandra att göra.

Exempel på kosmisk kemi som inte har något med karma att göra:

  • Jag går av egen fri vilja in i en bur med hungriga tigrar. Jag blir uppäten. En tiger är ett rovdjur och det är dess naturliga beteende att äta upp mig. Det kosmiskt-kemiska ämnet ”hungrig tiger” blandas med ämnet ”människa” och reaktionen blir ”uppätning”. Den hungriga tigern skulle reagera likadant oavsett vilken ätbar varelse som kom in i buren. Reaktionen vore densamma varje gång. Det är bara en kosmisk-kemisk reaktion för rovdjur i djurriket och jag skapade reaktionen själv genom min fria vilja.


Motsvarande exempel på karma:

  • Någon annan tvingar in mig i en bur med hungriga tigrar av ren sadism. Jag blir uppäten mot min vilja. Jag får uppleva hur det känns att bli behandlad som ett lustobjekt för någon annans sadistiska böjelser. Tigern kanske leker med mig länge så att min död blir utdragen och plågsam och avsätter djupa spår i mitt medvetande som jag hittills saknat. Jag återföds igen och kommer att känna avsky om jag ser bilder av sadister som tvingar in andra i tigerburar för jag kan nu känna i min egen kropp hur det känns. Jag har varit med om det. Jag har själv startat dessa energier tidigare genom att utsätta någon annan för samma sak och nu fått undervisning om hur det känns.

Så hur är det då med våldtäkter? Är det karma eller kosmisk kemi?

Studerar man babianflockar, som är en aggressiv typ av apa, ser man att hannarna tar sig friheten att ha sex med honorna när de vill. Jag såg ett naturprogram på TV där en hane och en hona satt bredvid varandra och plötsligt tog hanen tag i honans svans och vände upp henne mot sig och parade sig med henne. Hon gjorde inget motstånd utan spelade villigt med och såg detta som det naturliga livet som babianhona i flocken.

Det har gått lång tid sedan vi människor var rena apor och något har hänt i oss. Ingen kvinna av idag skulle vilja gå in i babianflocken och leva på samma vis som babianhonorna och tycka att det vore det naturliga livet längre. Vad är det då som skiljer en babianhona från en kvinna?

Polförvandlingen
Svaret är att hennes maskulina pol har sedan länge börjat växa. Denna pol skapar i henne samma reaktioner i medvetandet som hos en maskulin man, även om hon samtidigt har tillgång till sin feminina pol.

Hennes maskulina pol vägrar nu finna sig i att bli behandlad som babianhonan. Att en främmande man kommer fram på stan och tar sig friheten att para sig med henne möter därför stort motstånd. Hon skriker, ropar på hjälp, klöser, sparkar och river. Finns pepparspray tillgängligt används den. Det är den maskulina polen i henne som gör allt detta för att med makt försvara sin integritet som hon nu upplever är hotad. Det är hennes kropp. Punkt. En babianhona som helt saknar en aktiv maskulin pol skulle inte protestera.

Motsvarande process sker i männen men här är situationen den omvända. Den framväxande feminina polen skapar i hans medvetande en mildrande och mjukgörande verkan på den renodlade själviskheten som finns i babianhanen. Men i en våldtäktsman är denna motsatta pol ännu alltför svag. Han är i våldtäktsögonblicket mer besläktad med babianhanen än med människan. Och han sänder med detta ut en ny karmavåg som han själv kommer att drabbas av i framtiden.

Konklusion
Eftersom en kvinna aldrig har varit renodlad maskulin man i innevarande spiral kan hon omöjligt ha våldtagit andra i tidigare liv. Karmalagen har exakt precision och hennes upplevelse av att bli våldtagen är just detta att en maskulin man med överlägsen fysisk styrka med våld har sex med henne mot hennes vilja. Det har varit organiskt omöjligt för henne att sätta igång dessa energier i tidigare liv. Hon har inte haft ett manligt könsorgan att våldta med.

Det enda logiska svaret på vad en våldtäkt är, är därför att det är de sexuella polernas kosmiska kemi. Den maskulina polen dras till den feminina och den har genom årmiljoner varit van att med makt ta vad den vill ha. Nu på senare tid gör den växande maskulina polen i kvinnan motstånd mot detta. De maskulina polerna krockar.

När en man och en kvinna av idag möts är det därför fyra individer inblandade i ett komplicerat samspel. Mannens maskulina pol och begynnande feminina samt kvinnans feminina pol och begynnande maskulina. Alla dessa fyra skapar reaktioner enligt den kosmiska kemins lagar och en våldtäkt är detsamma som en explosion i det kosmiska laboratoriet där man blandat fel. Dessa explosioner är det samhällets och ordningsmaktens uppgift att stoppa genom att skydda kvinnan. Här kan humana polförvandlade män göra stor skillnad genom att uppfostra sina yngre bröder.

Dessa explosioner är priset vi får betala för att vi invecklade oss i djurriket. Att ta sig ut ur djurriket igen genom polförvandlingen där djurrikets lagar bryts är en resa fylld av friktion. Det är djurrikets pris.

/Anders

Läs även:
Vad händer när mannen släpper makten?
Vem bär ansvaret för en våldtäkt?
Martinus om våldtäkter...
Mer tankar kring våldtäkter...

 

167 visningar
© Averbis förlag | Kontakt