Angående rättsprocessen mot Mischa Lim 1988 - 89


”Man skall arbeta sig fram till att vara så utvecklad, så human, att det man säger – det är lag. Det måste bli ett led i skolundervisningen att man måste hålla sina löften…”

[...]

"Man skal arbejde sig hen til at være så udviklet, så human, at det man siger - det er lov. Det må blive et led i skoleundervisningen, at man må holde sine løfter..." (Strukturen 5.3.74)

Det ovanskrivna kommer från ”Strukturen”, principer som Martinus fram till sin bortgång undervisade rådet om och som finns upptagna på band. Dessa är de lagar som skall följas av Martinus Andligvetenskapliga Institut, nu och i framtiden.

Citatet ovan av Martinus stödjer det som Jesus en gång sa:

”…sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.”

Men eders Tale skal være ja, ja, nej, nej; hvad der er ud over dette, er af det onde.” Matteus 5:37

Jag har i många år hört antydningar om att Mischa Lim, Martinus personlige assistent under 8 år, råkade riktigt illa ut en tid efter Martinus bortgång. Rykten har sagt att det gick så långt att Martinus Instituts rådsmedlemmar drog honom inför rätta. Och att det var på håret att han inte hamnade i fängelse. Han räddades bokstavligen i sista minuten av sin vän Tage Buch och förmannen för dåvarande rådet, Grethe Brinkhardt.

Det är många som på senare tid, efter att vi började publicera referat av rättsprocessen som pågår nu och glimtar ur sakens historia, frågat om vi vet vad som hände Mischa. Och eftersom vi tycker att det är ytterst viktigt att fakta läggs fram, så att alla kan göra sig sin egen bedömning i stället för att lyssna på lösrivna rykten, mailade jag Mischa och frågade om han ville berätta sin version om händelsen. Och det ville han!
Här kommer så äntligen historien om en man som gav Martinus ett heligt muntligt löfte om att ta hand om hans privata personliga lösöre och kvarlåtenskap, så att de inte skulle hamna i orätta händer. Och ett löfte om att iordningsställa Martinus bostad på Martinus Institut till en ”mindestue”, dvs. ett minnesrum eller muséum.

Mischa Lims långa berättelse handlar om ett råd som inte ville respektera Martinus vilja. Ja, de gick t.o.m. så långt att de drog Mischa Lim inför rätta efter att de först avskedat honom så att han inte kunde fullfölja sina löften till Martinus. Trots att Martinus mycket noga gett direktiven, reglerna, i den så kallade ”Strukturen” om hur rådet skall handskas med olika situationer och att ingen får avskedas från Martinus Institut. Det får inte finnas någon som helst anda inom Saken om att någon är över- eller underordnad, enligt Martinus:

Styrelsen/rådet är inte en diktator över medarbetarna. Vi skall komma fram till hur vi kan ordna det på det kosmiska sättet för dem.” (Strukturen 21.5.74)

Här skall ingen kastas ut. De går in och ut av sig själv.” (Stukturen 20.9.77)

Mischa Lim, som hade ett arbete som fysioterapeut, gick ur sin fackförening när han började sin löneanställning hos Martinus och Martinus Institut. Martinus betalade en del av hans lön från egen ficka och resten stod Martinus Institut för. Martinus vilja var att Mischa skulle fortsätta sin anställning på MI med iordningställandet av muséet efter hans bortgång.
Likaså gick Harald Berglund ur facket för att hålla igen på utgifterna när han erbjöds av Martinus Institut att stå för undervisningen i Klint. Både han, Mischa och alla andra på MI visste nämligen vad som gällde inom Saken, enligt Martinus:

Efterhand kommer det finnas medhjälpare som inte kan ha anställning vid sidan om.
Men det blir utan fackförening och kontrakt.
” (Stukturen 9.11.76)

Men då gäller också moralen att ingen kan sparkas ut, enligt Martinus. Om någon slutar är det frivilligt och i samförstånd med rådet:

Saken är inte intresserat i att utnyttja sina medarbetare in till skelettet, utan intresserat i att sörja för att de verkligen blir glada för att arbeta för Saken — och det vill de vara när de ser att de inte behöver att vara med i en fackförening för att få en ordentlig lön. Vad det angår skall Saken inte vara knusslig och spara och pressa folk till att leva billigt. Saken skall vara ett oantastligt exempel på uppfyllandet av de kosmiska analyserna. Det är på det sättet man lever i den andliga världen.” (Strukturen 4.3.75)

I Haralds fall bröt rådet även mot den danska arbetslagen, men han gjorde ingen anmälan av dem. Både han och Mischa fick ansöka om socialbidrag för att överleva efter att plötsligt ha fått avsked på grått papper från MI. Skälen som angavs till uppsägningarna var mycket märkliga. De framkom under tvång att utföra andra uppgifter än vad som var överenskommet från början. Rådets vilja blev till lag som ignorerade Martinus Strukturs lagar. (Läs mer om dessa två i Ingemar Fridells brev till rådet genom att söka på "Harald" och "Mischa")

Nu är det ju inte ens fel att två träter, säger säkert vän av ordning. Nej, det kan ju vara riktigt. MEN det är alltid den som har makten och pengarna som vinner. Så gott som alltid. Sett ur det korta perspektivet. Ur det långa perspektivet får de själva senare skörda sin karma.
Har man satt sig i en beroendesituation, som man hamnar i som medarbetare, till någon styrelse som inte följer de överenskomna reglerna i Strukturen utan tar sig den orättmätiga rättigheten att plötsligt göra sig till överordnad, så har den som på detta sätt blir till underordnad inte mycket att sätta emot. Då säger kanske kosmologistuderanden att ”ja-a, men man måste ju lära sig att finna sig i allt” och ”vända den andra kinden till”, för det menar man att Martinus har skrivit. Och det har han ju, men så har han också förtydligat dessa fraser med:

"Varje människa är utsatt för att komma i beröring med dessa ords princip varje dag. (...) Att ta orden alldeles bokstavligt och praktisera dem till hundra procent skulle inbjuda andra att skada en. I vår tid skulle det t.ex. innebära, att en sådan tänkt individ skulle bli underkuvad och berövad allt den ägde.” (Kosmos 1976, stenografisk återgivning, min fetstil)

Och:

"'Guds avbild' kan inte utgöras av den kuvade och för sin 'herre' krypande slaven, liksom den naturligtvis inte heller kan utgöras av det brutala, allt förtryckande och slavpiskande 'herreväsendet'." Livets Bog IV st. 1493

Så nog har vi rätt att försvara oss! Göra fredligt motstånd! Och protestera! Och kritisera! (Vad innebär det "att finna sig i allt"?)

Och nu kära läsare!
Sätt dig till rätta och läs den långa redogörelsen från Mischa Lims egen hand om hur rådet behandlade honom när han försökte hålla sina löften till Martinus. Löften som han gett och ansåg vara lag, så som det står i Strukturen — dikterade av en världsåterlösare med kosmiskt medvetande.
Artikeln börjar med en skrivelse, ett "flygblad", från rådet som de lade ut högar av i receptionen i Klint för att alla kursister och medarbetare som ville skulle kunna läsa dem. När Mischa Lim fick höra att en sådan öppen skrift var i omlopp bestämde han sig för att skriva en egen redogörelse om vad som hänt mellan honom och rådet. Det blev också en öppen redogörelse.

Redogörelsen är skriven på lättfattlig danska och om du fastnar på svåra ord kan du översätta dem i dansk-svenska lexikon här:
Danskt-svenskt lexikon https://lexikon24.nu/svenska-danska-lexikon.html
Danskt-svenskt lexikon – vardagsord http://www.danska-svenska.se/vardagsordlista.htm

Gå till artikeln: Sakens historia - MI:s rättsprocess mot Mischa Lim

Hälsar Marja


 

3998 visningar
© Averbis förlag | Kontakt