Om devor, huldror och nissar och andra ockulta ting enligt Martinus

Här kommer lite mer om huldror och nissar och andra ockulta ting, enligt Martinus:

"Jordmänniskans psykiska förmågor kommer att försvinna till förmån för intuitionen
Innan jordmänniskan förlorade förmågan att uppleva den psykiska världen, var det emellertid inte intuitionen, utan instinkt och primitiv känsla som förband henne med de andliga realiteterna. Då hade alla, vilket enstaka människor ännu har, det man kallar psykiska förmågor. De var mer eller mindre mediumistiska och klärvoajanta, eller de kunde höra röster, varsel och liknande. Somliga använde till och med sina förmågor till svart magi och var alltså verkligen ett slags häxor eller trollkarlar. 

Det var en sådan "synskhet" hos de gamla sagoberättarna som var orsaken till den psykiska sidan i sagorna. Men på grundval av sin instinkt och känsla var de inte i stånd att förstå de psykiska realiteterna bakom det de såg. Deras fantasi arbetade med och utfyllde det som den bristande kunskapen och insikten inte kunde utfylla, och därigenom uppstod sagans medvetenhetssfär hos människan.

Man trodde, att huldrorna och nissarna och vad man nu kallade dessa psykiska väsen bodde i stenarna och bergen, som ju måste vara ihåliga, då man uppfattade väsendena närmast som fysiska. Dessa väsen var nämligen ofta helt materialiserade, då de kom i närheten av människor, och dematerialiserades åter en tid därefter, varför man trodde, att de försvann in i stenarna.
I en mycket ren atmosfär kan vissa av den andliga världens väsen ibland uppfattas av människor
Det finns ännu platser på jorden där förhållandena tillåter, att sådana händelser äger rum, t.ex. på Island, där det endast bor enstaka familjer runt omkring i de stora fjälldalarna milsvitt från civilisationens centra. Här är atmosfären ännu fullständigt fri från orena mänskliga vibrationer. Denna rena, jungfruliga atmosfär kan inte besudlas av en enstaka människa. Hon kan i värsta fall blott verka som en droppe orent vatten i Atlanten. I denna rena atmosfär kan vissa av den andliga världens väsen och företeelser vibrera så starkt, att de ibland kan förnimmas av de människor som bor där. Dessa människor, som är födda i denna ensamhet, är barn av denna naturs renhet och har bevarat en stor del av sin psykiska förnimmelseförmåga, varför de ofta upplever, att den andliga världens manifestationer blandar sig med de fysiska. Dessutom besitter dessa människor mycket ofta ett överskott av den kraft jag i mina analyser kallar A-stoff, en substans som alla människor i större eller mindre grad äger. Denna substans kan de andliga väsendena dra till sig och därigenom materialisera sig, då de kommer i närheten av människorna. Men då det blott varar kort tid, försvinner de snart igen, och vi har här sagoupplevelserna, en kombination av fysiska och psykiska manifestationer.

Intuitionen är den kraft som skall föra människan fram till kosmiskt medvetande
Men det är inte mediumism eller instinkt eller känslobetonad klärvoajans eller andra former av de förmågor som en gång var rådande i människan som skall återutvecklas för att mänskligheten skall finna den lycka och fred den längtar efter. Alla dessa förmågor är som vattenpölar, som stannar kvar vid strandlinjen, då tidvattnet drar sig tillbaka. Intuitionen, genom vilken människan medvetet upplever och får full insikt i de psykiska realiteterna, är som tidigare nämnts den kraft som leder till "kosmiskt medvetande" för den människa som i allt vill följa världsåterlösarens ord: "Jag har inte kommit för att låta mig tjänas, utan för att tjäna"."

Läs mera i den intressanta artikeln: "Den förlorade horisonten" K 8/84, 18/71, 13/57,NK 1/95 
(F:2/11 1952)

Hälsningar från huldran Marja di Deva 
© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved

965 visningar
© Averbis förlag | Kontakt