Köpenhamns Byret har lämnat sin deldom 1 i målet

 

Så har då Köpenhamns Byret lämnat sin deldom 1 den 2014-12-11.
Domen var ingen överraskning utan en bekräftelse på att jordisk juridik inte alltid sammanfaller med kosmiska lagar och moral. Och som Martinus redan påpekat och som jag har skrivit om tidigare; visst har statsmakten och rättsväsendet till uppgift att skydda individen med lag och rätt, men att dessa lagar alltid släpar efter rent moraliskt:

”Men då jordmänniskorna ännu inte är fullkomliga, kan deras allkärlek och därmed deras statsmakt inte heller vara fullkomlig utan måste vara begränsad till vad allmänheten i dag anser vara rätt och moral.” LB I st.94

Denna dom är deldom 1 av 2 domar. Domen slår fast att Fyrklövern har kränkt upphovsrätten, vilket inte var oväntat. Men nu handlade saken egentligen inte om upphovsrätten för det var båda parter överens om tillhörde MI. Utan om ändringar i Martinus verk och brist på tillgång till Martinus egenhändigt nedtecknade originalskrifter. Ändringar som MI hävdar att de inte gör, men andra att de gör, och jag har sett att de gjort: Ändringar - Exempel
Om Fyrklövern inte överklagar denna deldom kommer en dom del 2, som delgiver om sådant som konfiskering av böcker, material, ersättningar m.m.
Men om Fyrklövern överklagar skjuts den andra domen upp. Vi får väl se vad som händer.

Hela sakfrågan och domen kan läsas här Københavns Byret - Deldom

I korthet kan jag berätta vad Ruth Olsen har skrivit om rättegången i Den Ny Verdensimpuls.

I april 2013 avvisar Institutet ett medlingsförslag med Fyrklövern och insisterar på en rättsprocess. I juni erbjuder Köpenhamns Byret ett medlingsmöte, Fyrklövern accepterar men Institutet avvisar. De vill dra det hela till en rättegång.

En del av anklagelsen från Martinus Institut (MI) består av att Fyrklövern skall erkänna sig att ha varit oberättigade till att utnyttja målsägandes (MI:s) upphovsrättsligt beskyddade verk, Det Tredje Testamentet, genom att tillgängliggöra den för allmänheten. Och att Kosmologisk Information skall upphöra med att tillgängliggöra exemplar av Det Tredje Testamentet till allmänheten.

Som försvar i saken åberopade Fyrklövern Människorättskonventionen artikel 9 och 10 som handlar om rätten till fri information till t.ex. religiösa texter och fri åtgång till dessa för att kunna studera sådana speciella texter bland annat i studiekretsar. Då även Martinus själv har kallat sitt verk för ”heliga böcker” och då det nu en gång för alla är hans originalutgåva som rätteligen kan anses vara en helig text förhindrade Martinus Institut dem och alla andra åtgång till information och forskning i detta originaverk genom MI:s många ändringar i verket. Martinus i ”Kring min missions födelse” kap.. 15:

"Det var i detta förvandlade tillstånd, som jag åter infann mig hos min beläste vän för att lämna tillbaka hans bok. Och såväl han som min kollega på kontoret och alla övriga inom min dåvarande och senare krets av närmare bekanta är således vittnen till mitt förvandlade tillstånd, vittnen till att en människa kan komma till kunskap på andra vägar än de sedvanliga yttre, synliga vägarna, som för övriga människor är absolut nödvändiga. För dessa mina vänner blev det ett faktum, att en upplysningens undergörande kraft helt kan uppfylla en okunnig människa så att hon, alldeles oberoende av böcker eller andras vetande och forskning, blir till en kapacitet i livets högsta visdom, vetande, fakta eller religiös upplysning. De är det tjugonde århundradets åskådare av den helige Andes existens. De har fått tillåtelse att se forntidens uppenbarelser upprepa sig i nu levande kött och blod och bevittna hur visdomen kommer till, hur livets stora slutmål, de eviga och odödliga ”Guds ord" inkarnerar i fysisk materia och blir till ”heliga böcker”, som utgör andligt bröd för släkten och generationer genom tid och evighet. ‑ Måtte de i tacksamhet och kärlek till den evige Fadern ständigt minnas och på rätt sätt förstå, vad som genom denna upplevelse blivit dem beskärt och vad de fått vara vittnen till."

Martinus förklarar också i ”Om mig själv, min mission och dess betydelse, K 3/91:

"Det har blivit min uppgift att förklara en del av Kristi uttalanden, i världsbilden. Det är fortsättningen på Kristi lära, som han kallar ”Hjälparen, den heliga anden ”. Han sa till sina lärjungar: ”Ni kan inte förstå det, ni kan inte bära det, men till de kommande släktena skall Fadern sända ’Hjälparen, den heliga anden’. Han skall lära dem som inte förstår, han skall ta av mitt och ge dem ”. Han säger här att det skall komma en upplysning, inte en person, inte en ny världsåterlösare, utan ”Hjälparen, den heliga anden”.

Men vad är ”Hjälparen”? Det är inte en man. Så vitt jag vet kallar judarna sina heliga böcker för talesmannen (”Hjälparen” kallas i den danska Bibeln ”Talsmanden”; ö.a.). Ande är detsamma som tankar och kunskap. ”Den heliga anden” är alltså heliga tankar och helig kunskap. Vad är då heliga tankar och helig kunskap? Det är tankar som uttrycker den absoluta sanningen. Han säger faktiskt att den absoluta sanningen skall komma till människorna, de skall få den absoluta kunskapen om livsmysteriet. Han säger inte att det skall komma en Kristus. Nu är det inte personen det handlar om, det är inte en diktator, en världsåterlösning i form av diktatur. Nu är det en vetenskap, som skall förenas med den materiella vetenskapen, och bli till en gudomlig vetenskap. Genom denna skall världen föras framåt, och det är alltsammans under utveckling. Den materiella vetenskapen går med stora steg framåt, och den andliga vetenskapen är uppenbarad genom livsmysteriets lösning. Den som vill kan nu studera världsbilden, och bli klar över livets lagar, vad som är det riktiga, och vad som är det felaktiga, och komma att lära sig se det hela från Guds egen utsiktspunkt.

[…]

Det tycks kanske som om jag skryter, men ni kan försöka se om det finns en annan liknande världsbild. Det gör det inte. Det finns inte någon annan, det kommer inte någon annan, och ni får inga andra analyser. Ni har fått det som vetenskap, och det är det som är ”Hjälparen, den heliga anden”. Mina analyser är helig kunskap och heliga tankar, och det är de som kommer att bli fundamentet för mänsklighetens frälsning, för mänsklighetens utveckling fram emot ”människan som Guds avbild”.

Det finns väl ingen som läser ovanstående citat som kan vara i tvivel om att Martinus anser att hans böcker härstammar från helig kunskap och heliga tankar och att det han har i tanken kommer ned på pränt i samma heliga form!
Fyrklövern åberopade att man inte kan ändra orden, dvs. formen, i sådan text utan att man då även ändrade i innehållet. Eftersom konventionens artikel 9 handlar om ”religionsfrihet”  förklarade de att Martinus världsbild självklart är en religion men icke en tros-religion.
Som reaktion på detta skrev MI:s advokat i sin skrivelse att ”verket inte har karaktären av helig text” och att förstahandsutgåvorna därmed inte har någon särställning i något hänseende.

Detta spörsmål verkade vara tyngd- och huvudpunkten i hela processen, för MI:s medlemmar fick alla frågan om de ansåg att Martinus verk var ett heligt verk. De svarade som följer:

Per Jan Neergaard: ”Det har jeg ingen holdning till.”

Willy Kuijper svarade på frågan om det inte var skillnad på form och innehåll: ”Nej, det är detsamma.”
På frågan vad är verket var svarade han: ”Åndsvidenskap.”
På frågan om TT var en fortsättning av Bibeln: ”Det kan jag inte värdera.”
På frågan om vad han trodde Martinus menade när han skrev att det var nedskrivet av ”Talsmanden” (”Hjälparen”) svarade Willy att eftersom Institutet inte ändrar verken så är frågan inte relevant utan oväsentlig.
Tillägg på danska:
Advokaten Mads: ”Er værket en fortsættelse af Bibelen, da det hedder jo Det Tredie Testamente?”
Willy svar: ”Det kan vi jeg ikke sige at det er, for hvad så med muslimerne?”

Mads: ”Er det et helligt værk?”
Willy´s svar: ”Det er et uvæsentligt spørgsmål!” (gav intet svar)

Mads: Hvordan udlægger du sætningen i MI´s formålsparagraf:
Bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra hans hånd” og gøre disse tilgængelige? …og publiceres?

Willy…”Det skal kun (bara) publiceres uændret hvis (om) der foreligger et behov for det”
Mads: ”Mener (betyder) at ordet disse kun refererer til første del af sætningen med at bevare Martinus værker samlet?”
Willy: ”Ja”
Willy: ”Indhold og form hænger sammen”

Henrik Hedegaard i språkgruppen svarade på frågan om han ansåg att verket har ett andligt innehåll: ”Ja, absolut!” Och om det är en fortsättning till bibeln: ”Ja, det också.”
Tillägg på danska:

Mads: ”Er Det Tredie Testamente et helligt værk?”
Henrik´s svar: ”Det er svært at svare på”
Mads:”Er det så et åndeligt værk?”
Henrik: ”Ja”
Mads: ”Er det fortsættelsen på Bibelen?”
Henrik: ”Ja”

Ole Therkelsen förklarade att religion: ” Det är det inte!” Han menade att verket inte har med religion att göra utan är en beskrivning av vad livet är, en slags fortsättning på det Freud och Jung har skrivit. Om första utgåvan menade han att den inte var mer helig än förstautgåvan av Kalle Anka. (Ojdå!)

Ja, så kan man ha olika åsikter om tingen. Jag har faktiskt aldrig läst en Kalle Anka i hela mitt långa liv, så jag kan inte här värdera likheterna i helighet mellan Martinus och Walt Disney.
Tillägg på danska:
Mads ”Er det en religion?” ”
Ole: ”Nej det er det ikke!” ”Det skriver Martinus i Fortalen, at det ikke er!”
Mads: ”Har førsteudgaverne en særlig status/betydning?”
Ole: ”Nej, det har de ikke, ikke mere end førsteudgaven af Anders And Bladet!”
Mads: ”Har det noget med Kristus og Kristendommen at gøre?”
Ole: ”Nej, det kan ikke retfærdiggøres, Kristendommen er kun en lille parentes i Martinus værk!”
Mads: ” Er Det Tredie Testamente et helligt værk?”
Ole: ”Hvad er helligt?”
Mads: ”Som jeg ser det, så er åndsvidenskaben ikke en videnskab, og slet det er ikke noget som dyrkes i videnskabelige kredse verden over, vel?”
Ole: ” ...kommer med lang ustoppelig ordstrøm”
Mads: ”Tak jeg har ikke brug for et foredrag, blot et klart ja eller nej”
Ole: ”Igen lang ordstrøm…”
Mads: ”Jeg bad om et klart ja eller nej”
Ole: ”Nej”

Trine Møller:
Mads: ”Hvad laver du?”
Jeg begyndte at læse Martinus i 2002 og kom ind i sproggruppen i 2009, og sidder nu i rådet.
Mads: ”Hvorfor er i så interesseret i at få fastslået at Jan Langekær ejer hjemmesiden www.det-tredie-testamente.dk
når vi tydeligt har fremlagt dokumentation for at den bliver ejet (ägt) af en stiftelse op i Gøteborg?”
Trine: ”Fordi vi ønsker at sagsøge (åtala) ham”

Och som vanligt när ”Mästaren” är borta börjar lärjungarna bråka om än det ena, än det andra.
Nu är ju inte ”kosmologirörelsen” någon sekt med medlemskap eller annan tillhörighet, men de intresserade av Martinus verk har delat sig i två åsiktsgrupper ifråga om vad som är ”rätt eller fel”, precis som de första kristna efter Jesus bortgång. Man tar olika ställning i tvisten mellan Fyrklövern/Martinus och MI angående rättningarna och ändringarna som man anser MI håller på med.
Och så har det varit i alla religiösa grupper har historien visat. Maktspelet bland ofullkomliga människor börjar och det fightas om positioner och åsikter som splittrar efterföljarna i många olika fraktioner i bittra strider. Vi är långt ifrån den altruism och samarbetsanda som grundaren förespråkat om i sin undervisning.
Men så småningom lär vi oss och då kommer vi stå enade om vad som är rätt eller fel i moraliska spörsmål.

I skrivande stund fick jag veta att MI också har lagt ut domen på sin hemsida och kommer att komma med en redogörelse om hela saken. Den ser vi fram emot. Efter år av tystnad.

Är du intresserad av alla dokumenten av rättsprocessen kan du läsa dem här på danska.

2532 visningar
© Averbis förlag | Kontakt