Droger av alla slag - en väg nedåt

Hallucinogena svampar, växter och örter har använts av yogin och shamaner i tusentals år för att med hjälp av dem försöka nå högre medvetandetillstånd. 
Vart har det lett? Om droger vore så saliggörande skulle väl Indien vara fullt av "visa heliga män" som med sina magiska krafter - som man menar sig få av ett högre medvetande - skulle ha lett hela landet till ett tillstånd av välstånd och lycka. Men det har fortfarande inte hänt trots att myten berättar att man i över 5000 år har sysslat med alla slags andliga övningar och "örtdroger" i sina försök att bli lyckliga och allvetande.
Jag såg många yogin i Indien som tände på med en pipa hasch eller "bhang", en mix av cannabislöv, mjölk, kryddor. De lallade runt som mindre vetande tokar och det är ju inte så konstigt för hjärnan blir trög av cannabis, hävdar en forskningsrapport:

"Individen får en känsla av att vara normal först när han eller hon är påverkad. Detta är sannolikt en viktig anledning till cannabisberoendet. Erfarna missbrukare söker i regel det andra, inåtvända tillståndet eftersom de då erhåller en känsla av normalitet Den kan däremot inte erhållas utan att man passerar det första fnissiga stadiet.
Segare att tänka
Till skillnad från andra narkotiska preparat är cannabis fettlösligt, vilket innebär att det tar lång tid att bryta ner. Halveringstiden är cirka fem dagar. Det är fortfarande osäkert om det är detta som på något sätt bidrar till de negativa långtidseffekterna."
[...]
"Cannabinoiderna förstärker det system, GABA, som förhindrar kommunikationen mellan hjärnans olika områden. Cannabis försvagar därför en människas förmåga att utnyttja sin intellektuella kapacitet. Hon får svårt att upprätthålla en ändamålsenlig strategi, att lösa tänkbara framtida problem och att sammansmälta psykets olika delprocesser till en reflekterande helhet. Hit räknas också självreglerande förmåga, som att kritiskt granska sitt eget beteende, att vara uppmärksam och att kunna handla på grundval av samlad kunskap, allt prestationer av språkförmåga och minne (se rutan på sidan ii). Försämringen av tankefunktion sker inte i ett slag, utan kommer smygande.
[...]
I den främre delen av hjärnan sker de processer som leder fram till beslut med hjälp av de kognitiva, förståndsmässiga, och motoriska funktioner som beteendet kräver. Under det akuta ruset, när dessa funktioner försämras (bild i), upplever missbrukaren det i regel som förhöjd kreativitet och intelligens, eftersom förmågan till kritisk granskning av det egna beteendet minskar.

Det finns en annan typ av receptorer som är kopplade till immunsystemet. Cannabinoiderna liknar substanser i vårt immunsystem. Det finns skäl att anta att när cannabinoidhalten är hög i kroppen så tolkar immunsystemet detta som att det finns tillräckligt med skydd mot sjukdomar och sänker därför sin beredskap. Strax efter upptäckten av receptorerna fann man också att kroppen tillverkar en cannabinoidliknande substans. Den fick namnet anandamid efter ett ord på sanskrit som betyder inre lycksalighet och är bl.a. ansvarig för den process som färgar upplevelser emotionellt Det finns skäl att tro att en del av svårigheterna med att sluta med cannabis beror på att kroppens halt av anandamid minskar av rökningen, vilket innebär en känsla av tristess och likgiltighet.
[...]
Cannabisrökaren upplever sin personliga historia som höljd i dimmoln. Orsakerna är flera

  • Den språkliga förmågan blir sämre. Det blir allt svårare att hitta ord och att förstå vad andra menar. Orden förlorar sin kvalitet, missbrukaren tänker konkret och blir avskärmad.
  • Förmågan att dra korrekta slutsatser blir sämre. Misstag upprepas men förmågan att förstå vad det beror på är borta. Orsaken kopplas inte till cannabisrökningen.
  • Flexibiliteten i tanken minskar. Lyssnar inte så mycket på vad andra tycker utan har sina åsikter klara och nyanserar sällan dessa. Kan oftast inte diskutera på ett fruktbart sätt, talar till och inte med andra.
  • Minnet blir sämre. Det blir svårare att använda korttidsminnet, som normalt skapar tidsmedvetenhet och ger förmåga att hålla en röd tråd i samtal eller i en upplevelse till slut finns bara "just nu". Missbruket påverkar också långtidsminnet, både om omvärlden och om personligt färgade händelser.
  • Förmågan att sätta samman en helhet av delar blir sämre. Det blir svårt att urskilja vad som är väsentlig information, att känna att "det är jag som tycker så", likaså att förstå nyanser i information, föreställa sig längre tidsintervaller och att minnas personliga upplevelser.
  • Förmågan att orientera sig i rummet blir sämre. Lever i sin egen värld och är inte så intresserad av vad som händer runt omkring honom eller henne. Bryr sig sällan om relationer mellan människor och planerar inte sin dag.
  • Gestaltminnet brister. Får svårt att återskapa mönster, vilket t ex kan leda till att man kan gå vilse i sin egen stad, får svårt att komma ihåg vilka relationer olika personer har till varandra och att komma ihåg rutiner och hur man ska uppföra sig. "


Läs mer om denna forskning om cannabis

Enligt Livets Bog är det andligt självmord man rekommenderar med drogbruk av narkotika och andra giftämnen.

I artikeln "Andligt självmord" (Kosmos 2/00) skriver Martinus:

"Det är helt dåraktigt att man stoppar gift i sin mage, där det skulle vara hälsosam och underbar föda. Det är dåraktigt att fylla sig med giftiga ämnen. Gör man då det? Ja, vad är alkohol? Vad är narkotiska medel? Alla dessa giftämnen är i väldig grad psykiska energier, som därför inverkar direkt på de psykiska kropparna."

Och mer:

"Vägen nedåt från liv till liv 
I synnerhet de narkotiska medlen och alkohol verkar i särskild grad förödande på de andliga kropparna. Det ser vi ju. Icke desto mindre är det på det sättet, att vid varje festligt tillfälle, vid varje invigning, konfirmation och barndop eller vid varje bröllop eller andra sällskapligheter, är det meningen att man skall skåla. Man skall dricka många olika slags alkoholhaltiga drycker, trots att man vet att man blir helt förvirrad. Man blir förvirrad i huvudet, och man blir snurrig i sin tankegång.
Det har blivit till en vana. Det är en urspåring. Det är en utsvävning. Den är helt oskyldig i det enstaka livet och vid det enstaka sällskapet. Men om ni får tillfälle att se perspektivet rullas upp for er, och om ni kunde se in genom liven, då skulle ni se hur det är en väg nedåt. En människa som hade uppnått en mycket hög position, vandrar nu nedåt och kommer att bli lägre än djuret. Detta är andligt självmord!
Det är ett litet steg här och ett litet steg där. Kanske är det endast ett litet stycke i ett liv, men om det blir ett stycke till i nästa och i nästa?
Varför är barn eftersläntrare i skolan? Varför är de inte normalt begåvade? Hur kommer det sig? Därför att det också här är något som har brutit ned talangkärnorna, så att de inte har normal begåvning, inte kan uppfatta så snabbt och inte kan följa med. Det är intelligensen det är något fel på, och det är minnet som det kan vara något fel på. Varför är människor ordblinda? Varför finns det så många psykiska företeelser som är onormala? Detta är alltsammans självmordsverkningar. Det är alltsammans uttryck för att det är en underminering på gång."

Martinus skriver också om droger och vibrationer i "Den ideala födan" kap 32:

"Bedövande, berusande och stimulerande njutningsmedel kan icke vara liktydiga med riktig föda
Innan jag övergår till att avsluta denna bok om den riktiga födan, vill jag blott antyda, att det av de vegetariska produkterna ju också framställes "njutningsmedel", vilka absolut inte kan betraktas som riktiga födoämnen. Till dem hör alla starkt stimulerande, narkotiska njutningsmedel. När dessa icke kan betraktas som tillåtna njutningsmedel ligger skulden därtill i den omständigheten, att de verkar med alltför starka vibrationer, vibrationer vilka är den mänskliga organismens vibrationer långt överlägsna och därför får dessa att mer eller mindre vibrera i takt med sig. Då verkningarna härav i sin tur kommer till synes såsom en i form av stimulering, berusning, bedövning eller förlust av självkontrollen fullständig fysisk och andlig underminering av individen, kan de nämnda "födoämnena» endast anses höra hemma under en primitiv medvetandesnivå och omöjligt i en zon, där en verklig överstrålning av "Den helige ande" eller en permanent upplevelse av ett förklarat medvetande äger rum." (min fetstil)

Det finns även samband med kundalini- och drogupplvelser. Man försöker genom andliga övningar förhöja sin vibrationsfrekvens precis som fallet är med droger, och upplevelserna blir likartade. Dessa upplevelser har inget med vanliga kosmiska glimtar att göra utan kallas för surrogatglimtar av Martinus (i Livets Bog I st. 208).
En avhoppad guru menar att de drogmissbrukandes psykedeliska upplevelser är likvärdiga med de upplevelser som han fick under sin "yogautbildning". Läs om hans syn på det hela på vår hemsida.

Det finns också en undersökning gjord om det finns samband mellan kundalini och upplevelser bland drogmissbrukare.
Do Psychedelic Drugs Mimic Awakened Kundalini? 
Hallucinogen Survey Results

Ja, det blev långt inlägg. Men det är ett angeläget ämne som tål att skrivas om, speciellt om de negativa effekterna, för det finns trots allt unga människor som kan behöva höra om dem, så att de inte behöver spåra in på avvägar.

Mot droger och vibrationshöjande konstlade metoder!
Marja

Fortsättning om ämnet Om konsekvenser av drogmedicinering med metylfenidat, amfetamin och cannabis

 

1970 visningar
© Averbis förlag | Kontakt