Vad är rådet för MI redskap för – mörker eller ljus?

Vi har precis fått rådets svar på vår fråga kring publicering av privata bandupptagningar av Martinus på vår website, och föga förvånande är deras svar; ”Martinus Institut giver ikke nogen tilladelse til at offentliggøre foredrag af Martinus, hverken på hjemmesider eller på andre måder.”[1] Frågan är dock om det skulle hålla i en juridisk prövning? Det håller i alla fall inte enligt Martinus gåvokultur, tycker jag, där en gåva är ”identisk med en absolut hundraprocentig frigivning av ett värdes överförande från givaren till mottagaren.” [2]

Som ett resultat av detta svar och på bakgrund av hela den skandal som rådet skapat i form av rättsprocessen mot ”de 4”, kommer nedan min övergripande syn på det som nu sker inom Saken.

Mörkrets och ljusets skyddsängel

Martinus skriver i artikeln ”Gudasonens kungarike – Skyddsänglar i jordmedvetandet” [3] följande:

”Själva jordjaget är alltså vår skyddsängel nr. 1, vår kung. Därnäst kommer jordjagets talangkärna för utlösning av den dräpande principen, som ju hittills är den mest överlägsna och dominerande inom dess organisms område.[…] Vad gäller den mörka skyddsängelns fysiska kropp eller organism, är den identisk med alla de levande väsen som finns under begreppet djur. Djuren är besjälade av den mörka skyddsängelns medvetande och utgör alltså denna ängels fysiska kropp. Eftersom den också når en bra bit in i den jordiska mänsklighetens sfär och finner redskap och talangkärnor för mörkrets manifestationer i de jordiska människornas psyke, är också de i motsvarande grad mikroväsen i den mörka skyddsängelns medvetande eller psyke. […]Den ljusa skyddsängelns domän utgör allt vad som kommer in under kulturskapande, avskaffande av krig, alla uttryck för humanitet och nästakärlek. Denna ande har inkarnerat i alla de väsen som mer eller mindre gör sig till redskap för ljuset och kärlekens manifestationer.” [min fetstil]

Här ser vi hur Martinus beskriver de två motsatta krafterna i jordens medvetande i vår tid. Alla väsen i djurriket har vidare ett miljonårigt begär i form av det vi kallar ”Egoism” i sitt medvetande. Egoism är detsamma som begäret att äga omgivningen för sig själv.

”I verkligheten kan man med hjälp av ’angreppsmentaliteten’, vars kulmination vi kallar ’själviskheten’ eller ’egoismen’, uteslutande bara uppfatta allt, såväl nästan som de ’döda tingen’, som berättigat ’material’ för skapelsen av tillfredsställelsen av sina egna begär, helt oavsett vad detta än måtte innebära av brutala ingrepp i nästans frihet, rätt och glädje över att vara till.” [4] [min fetstil och övers.]

I virkeligheden kan man ved hjælp af "angrebsmentaliteten", hvis kulmination vi kalder "selviskheden" eller "egoismen", udelukkende kun opfatte alt, såvel næsten som de "døde ting", som berettiget "materiale" for skabelsen af tilfredsstillelsen af sine egne begær, ganske uanset hvad dette så end bevirker af brutale indgreb i næstens frihed, ret og glæde ved at være til. [Dansk originaltext från http://www.martinus.dk]

Mot detta uråldriga mörka begär står det mycket yngre ljusa begäret att älska sin omgivning som sig själv, att samarbeta och vara till glädje och välsignelse för helheten. Dessa två motstridiga krafter kämpar om herraväldet i medvetandet hos oss alla.

I långa tider kan egoismen ligga slumrande under medvetandets yta, men stundom kan den flamma upp med förnyad kraft när omständigheterna föranleder det. Och på detta sätt pendlar maktbalansen mellan mörkret och ljuset inom oss. När mörkret har herraväldet är vi redskap för mörkrets skyddsängel och när ljuset har herraväldet är vi redskap för ljusets skyddsängel.

Två fundamentala organismer i jordens kropp

Alla väsen på jordens yta är mikroväsen hos jorden, precis som våra celler är mikroväsen i vår kropp. Alla väsen som representerar mörkret är en del av den mörka skyddsängelns kropp, och alla väsen som representerar ljuset är en del av den ljusa skyddsängelns kropp.

Den djupaste källan till det Martinus kallar ”den mörka skyddsängeln” och ”den ljusa skyddsängeln” är alltså egentligen två mentala kraftcentra, talangkärnor, i jordens medvetande. Vi förstår också av Martinus att jorden just nu befinner sig i begynnelsen av ”Den stora födelsen” – en process som för jordens vidkommande tar ca 3000 år i vår tideräkning. Denna process avslutas med att det fullkomliga människoriket uppstår på jorden, som ger både jorden själv och dess hjärnceller (mänskligheten) kosmiskt medvetande.

Detta ger oss nu en mycket intressant insikt:

För att jorden skall kunna få kosmiskt medvetande, måste den rensa ut allt i dess mentalitet och organism som faller under ”mörkret”. Detta är detsamma som att den måste rensa ut ”mörkrets skyddsängel” ur sin organism.

Alla diktatoriska livsformer som känner sig hotade gör motstånd mot detta hot och så även ”mörkrets skyddsängel”. Den kämpar för livet. Och är det inte det vi ser överallt i världen? Mörkret kämpar mot ljuset överallt, med djupaste mål att behålla makten, diktaturen och därmed rätten att bestämma över omgivningarna. I ”Jordmenneskenes skytsengel nr 1" [5], skriver Martinus att:

”… ærgærrighed og magtsyge er noget af det, der først gør sig gældende, når forholdsvis primitive mennesker begynder at få kulturel udvikling. De vil alle sammen gerne være små konger, ja, allerhelst en lille Vorherre.”

Vad är rådet redskap för?

Martinus Sak är i högsta grad en del av jordens medvetande, och nämnda kamp mellan ljus och mörker utkämpas även här, även om många tycks tro att det är en fredad zon. I ljuset av den senaste händelseutvecklingen kan jag inte komma till någon annan upplevelse än att rådets handlingar verkar sortera under ”den mörka skyddsängelns” mentalitet:

  • Rådet verkar se Martinus arv som sin ”egendom”. 
  • Rådet upplevs av andra att vilja ”äga”, ”kontrollera” och ”diktera” omgivningen. Ett exempel är alla de som med frivilliga insatser och egna medel försöker sprida Martinus världsbild i världen. Ett annat är bestraffningen av "illojalitet" genom uteslutning ur arbetsgrupp. [6]
  • Rådet verkar inte vilja samarbeta med någon, utan vill koncentrera all makt över verket till sig själva.
  • Trots ett otal erbjudanden om samarbete och samtal om att lösa upp den uppkomna konflikten har de bara visat kalla handen.
  • Rådet drar sig inte för att utsätta fya människor (2 pensionärer och 1 arbetslös) för stora ekonomiska påfrestningar i form av kärlekslös maktutövning – jordiska, juridiska rättsprocesser med ekonomiska vapen.
  • Rådet anses öppet bryta mot Martinus uttryckligt dokumenterade testamente och vilja på följande kända två punkter: Ändringar i verket, drivande av rättsprocesser.

Detta beteende upplever jag som karaktärsdrag hos ”den mörka skyddsängelns” anlete – hur mycket man än försöker rättfärdiga sig med jordiska ”lagar” om ”copyright”.

Min konklusion

Jag konstaterar därför att i denna pågående process är rådet representanter för ”mörkrets skyddsängel” och ”de 4” är representanter för ”ljusets skyddsängel”.

Den institution som skulle vara ljusets kärna i beskyddet av Martinus efterlämnade verk, har efter hans död istället fallit för frestelsen och glidit över till den mörka sidan. Med denna rättssak har ”mörkrets skyddsängel” infiltrerat kärnan i Martinus sak, och trängt undan ljuset, viket jag upplever som en skandal. Detta kommer att skada Sakens historia långt fram i tiden.

Min innerligaste förhoppning är därför att denna process kommer att sluta i en seger för ”ljusets skyddsängel”, där rådet förlorar copyrighten till Martinus verk i kraft av att de själva ändrat och fortsätter att ändra i verket och har därmed överträtt sin egen upphovsrätt. Och att den går över till ”de 4” att förvalta med inslagen riktning dvs. ett oinskränkt bevarande av originalskrifterna och utgivningar av verket till självkostnadspris.

Detta var vad Martinus ålade rådet att ha som enda uppgift när han instiftade det men som de nu har missbrukat.

Rådet verkar tro att Tredje Testamentet är deras privata egendom, men där tar de fullständigt fel. Tredje Testamentet är inte någons privata egendom utan böckerna med deras originalinnehåll  - dvs. det som föreligger från Martinus egen hand - tillhör hela mänskligheten.

/Anders

____________________________

[1] Se Läs hela svaret på /blog/fragor-till-martinus-institut-om-copyright-av-privata-ljudupptagningar
[2] Vägen till invigning; Gåvokultur kap 8.
[3] Kosmos 3/98
[4] Artikelsamling 1, stk 20.6, och Den mentala treenigheten 1:2, K 1975 nr 3-7, K 2001 nr 10-11

[5] Kosmos  K 5-6/84, 24-25/71

 

2941 visningar
© Averbis förlag | Kontakt